Verkoopvoorwaarden Buitencentrum Hessenheem – Kampeermiddel met behoud van standplaats

Conform de tussen u en ons bedrijf bestaande standplaatsovereenkomst, hebt u het recht een kampeermiddel te plaatsen ten behoeve van recreatief gebruik op de aan u ter beschikking gestelde standplaats. Op deze overeenkomst zijn de RECRON-voorwaarden van toepassing, alsmede de op ons bedrijf geldende gedragsregels en de voorwaarden met betrekking tot de verkoop van kampeermiddelen.

 

Om het karakter en de sfeer van het recreatieterrein te behouden èn om u voor eventuele toekomstige teleurstellingen te behoeden, is het zinvol dat er vooraf afspraken worden gemaakt over de wijze waarop u in voorkomende gevallen uw kampeermiddel kunt verkopen.

 

Allereerst willen wij u wijzen op het bepaalde in artikel 9 van de RECRON-voorwaarden. Dit artikel bepaalt onder meer dat wij als ondernemer vrij zijn al dan niet een nieuwe overeenkomst aan te gaan met de aspirant-koper. Met andere woorden, wij kunnen u al dan niet toestemming geven het kampeermiddel “met behoud van standplaats” te mogen verkopen. Bij verkoop van uw kampeermiddel wordt uw standplaatsovereenkomst niet overgenomen, maar eindigt deze door de verkoop. Met de nieuwe koper kunnen wij dan een nieuwe overeenkomst aangaan.

 

Wij hebben gemeend dat verkoop met behoud van standplaats in beginsel mogelijk is. Wel zijn aan die verkoop diverse voorwaarden verbonden, zoals hieronder weergegeven. Deze verkoopvoorwaarden gelden vanaf 1 januari 2024.

 

1.        Kennisgeving

Als u wenst over te gaan tot verkoop van uw kampeermiddel met behoud van standplaats, dient u ons als recreatieondernemer hiervan vooraf schriftelijk in kennis te stellen. Wij zullen dan bepalen of wij kunnen instemmen met een verkoop van het kampeermiddel met behoud van de standplaats.

 

2.      Welstand

Het kampeermiddel dient naar ons oordeel in goede staat te verkeren en te voldoen aan alle daarop van toepassing zijnde (wettelijke) eisen. Expliciet wordt verwezen naar artikel 14 van de RECRON voorwaarden vaste plaatsen. Kampeermiddelen ouder dan 15 jaar mogen niet met behoud van standplaats worden verkocht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

4.      Vraagprijs

Bij het vaststellen van de vraagprijs moet men uitgaan van de waarde van het ‘kale’ kampeermiddel, vermeerderd met een redelijke vergoeding voor de inventaris en eventuele inrichting van de standplaats. De waarde van de grond en/of locatie mogen derhalve niet in de vraagprijs worden meegenomen. Tevens dient het uitgangspunt te zijn dat het kampeermiddel bestemd is voor recreatieve doeleinden.

 

Wij verplichten u per 1-1-2024 de taxatie door een deskundige derde te laten verrichten. U kunt een taxateur van de ANWB/Garantex aanstellen die een bindende taxatie zal verrichten. Deze taxatie zal voor uw rekening komen. Het taxatierapport dient u aan de receptie van Buitencentrum Hessenheem af te geven.

 

Kunt u zich niet vinden in een taxateur van de ANWB/Garantex dan wijzen de recreatieondernemer en de verkoper ieder één taxateur aan, en dienen beide taxateurs tot een gezamenlijk bepaalde vraagprijs te komen. De kosten van beide taxaties komen voor uw rekening. Wilt u niet voor die prijs verkopen, dan bent u vrij het kampeermiddel voor de door u gewenste prijs te koop aan te bieden, maar krijgt u geen toestemming om met behoud van standplaats te verkopen.

 

4       Reclame

Op/aan het kampeermiddel of de standplaats mag u geen aankondiging doen van de verkoop van uw kampeermiddel.

In een door u te plaatsen advertentie mag u de naam van het recreatieterrein vermelden, maar niet het telefoonnummer.

Indien u adresgegevens dan wel het logo van het recreatieterrein wilt gebruiken bij het plaatsen van een advertentie of via internet, dan dient u hiervoor aan ons/ aan de ondernemer/ terreineigenaar vooraf schriftelijk toestemming te vragen. In alle advertenties en andere aankondigingen van uw verkoop van het kampeermiddel, dient u uw eigen telefoonnummer te vermelden.

 

5       Standplaatsinrichting

Er dienen duidelijke afspraken te worden gemaakt tussen u en ons over de overname van inventarisgoederen, opbergschuurtjes, tegels, beplanting e.d., zodat daarover vooraf duidelijkheid bij alle betrokken partijen bestaat.

Bij vertrek dient u de standplaats voor de nieuwe huurder/koper geheel schoon en opgeruimd op te leveren.

 

6     Aan- en bijbouwsels

Aan- en bijbouwsels dienen vóór de verkoop te zijn verwijderd.

 

7     Aspirant koper

De aspirant-koper van het kampeermiddel en diens medebewoners, zullen op ons terrein en binnen onze doelgroep moeten passen en zullen zich er thuis moeten kunnen voelen. De aspirant koper en diens medebewoners zullen zich moeten houden aan de op ons terrein geldende gedragsregels, overeenkomsten en andere voorwaarden.

 

Voor het sluiten van de koopovereenkomst en de overdracht willen wij voor het eventueel verlenen van toestemming om met behoud van standplaats aan deze aspirant-koper te mogen verkopen, kennis maken met de aspirant-koper, zodat wij kunnen beoordelen of deze een voor ons redelijkerwijs aanvaardbare recreant is en dat wij de aspirant-koper op de hoogte kunnen stellen van de gang van zaken op ons terrein.

 

Aspirant-kopers dient u te informeren over de regels die gelden op ons terrein. Daaronder wordt begrepen het standaard RECRON-contract, de RECRON-voorwaarden vaste plaatsen, deze verkoopregels en het algemeen reglement. Een exemplaar van de geldende regels kunt u bij ons verkrijgen.

 

Mocht de aspirant-koper voor ons redelijkerwijs niet aanvaardbaar zijn, dan zijn wij niet verplicht met hem een nieuwe overeenkomst aan te gaan en verlenen wij geen toestemming om met behoud van standplaats te verkopen.

 

8       Koopovereenkomst

Wij dienen inzage te krijgen in de koopovereenkomst alvorens deze definitief wordt afgesloten, en dienen vervolgens de overeenkomst voor akkoord mede te ondertekenen. Het betreft immers een aankoop van een kampeermiddel plus het gebruik van de stand­plaats en alleen wij kunnen een nieuwe recreant toestaan een standplaats op ons terrein in gebruik te nemen. Een model koopovereenkomst is bij ons verkrijgbaar.

Aansluitend zal tussen de recreatieondernemer en de koper een overeenkomst betreffende het gebruik van de standplaats moeten worden ondertekend.

 

Aan de (koop)overeenkomst dienen te worden gehecht de regels die gelden op ons terrein, zoals het standaard RECRON-contract, de RECRON-voorwaarden vaste plaatsen, de gedragsregels, deze verkoopregels etc. De koper zal zich schriftelijk met die regels bekend en akkoord dienen te verklaren.

 

 

9.    Vrijwaring

Indien de caravan wordt verkocht en geleverd aan een aspirant koper zonder dat wij daarvan op de hoogte zijn gesteld dan wel dat de aspirant koper al dan niet is verteld dat hij met de bedoelde caravan op de staplaats kan blijven staan terwijl wij geen overeenkomst met de aspirant koper in het kader van een standplaatsovereenkomst hebben gesloten, zal de aspirant koper ons terrein met zijn nieuwe aankoop direct moeten verlaten.

 

 

10.    Standplaatsgeld

Verkoopt u het kampeermiddel gedurende de looptijd van de standplaatsovereenkomst, dan bent u ingevolge artikel 13 lid 1 RECRON voorwaarden in beginsel het volledige jaargeld verschuldigd (exclusief de kosten voor het verbruik van gas, water, elektra, riool, en Wifi). Echter, omdat wij met de kopende recreant een nieuwe overeenkomst aangaan, heeft u recht op restitutie van het jaargeld over de resterende overeengekomen tariefperiode. In dat geval wordt het standplaatstarief voor de resterende overeengekomen periode naar rato verdeeld tussen u en de kopende recreant.

 

11.    Administratiekosten

Ten behoeve van administratiekosten bent u bij de verkoop van het kampeermiddel aan ons verschuldigd: € 100

 

 

12.    Zonder standplaats

Als u gelet op bovenstaande uw kampeermiddel/vakantieverblijf niet met behoud van standplaats mag en wil verkopen dan dient u bij vertrek de standplaats geheel schoon en opgeruimd op te leveren. Indien u dit niet doet dan doen wij dit op uw kosten. U wordt dan geacht afstand te hebben gedaan van deze goederen en wij worden eigenaar van die goederen.

 

13.    Geschillen

Ingeval er tussen u en ons onverhoopt toch een niet in onderling overleg oplosbaar geschil omtrent de verkooptransactie ontstaat, dan kunnen beide partijen zich wenden tot de Geschillencommissie Recreatie te Den Haag.